Infolinia: (85) 733 38 11 w godzinach 11:00 - 16:00
Darmowa dostawa od 300 zł

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pysznedelikatey.pl z 06.06.2019r.

Ogólna klauzula informacyjna dla odwiedzających stronę internetową https://pysznedelikatesy.pl/

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Multi Brand Group Monika Chomicz, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Handlowa 1, 15-399 Białystok,
NIP 5422705582, REGON 200257419.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: mail@dpo.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe podawane na stronie internetowej https:https://pysznedelikatesy.pl/ przetwarzane są w celu:
- zrealizowania zamówień w sklepie internetowym,
- otrzymywania newslettera,
- dla celów marketingowych.
4. W zależności od celu, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:
- zrealizowania zamówienia, rozliczenia transakcji, spełnienia obowiązków archiwizacyjnych,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (w tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres bok@pysznedelikatesy.pl).
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w tym BENHAUER Sp. z o.o., ComVision Sp. z o.o., Dostęp do nich mogą mieć pracownicy Multi Brand Group Monika Chomicz, podmioty dostarczające infrastrukturę IT, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, call center, logistyczne, kurierskie, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
8. O ile nie wyłączają tego przepisy prawa, ma Pan/Pani prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie Pani/Pan danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia realizacji zamówienia w sklepie internetowym.I DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.pysznedelikatesy.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pysznedelikatesy.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej –ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
10. Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się przy ul. Handlowa 1 w Białymstoku,
11. Sprzedawca – MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ
12. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
13. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
14. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
15. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
16. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT,
17. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą, poczty elektronicznej e-mail.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.pysznedelikatesy.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod www.pysznedelikatesy.pl, prowadzony jest przez firmę MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ, ul. Handlowa 1, 15-399 Białystok
 NIP 5422705582, REGON 200257419.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://pysznedelikatesy.pl/regulamin
8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w sklepie internetowym jako zarejestrowany użytkownik (zakładając konto).
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Firma MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmą MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody pracownika firmy MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz po uprzednim uzgodnieniu na piśmie do celów komercyjnych,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV  PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pysznedelikatesy.pl, dokonać wyboru towarów, jego rozmiarów i kolorystyki dostępnych na stronie sklepu internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a)  przedmiotu zamówienia,
b)  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c)  wybranej metody płatności,
d)  wybranego sposobu dostawy,
e)  czasu dostawy,
f)  naliczonego rabatu, w zależności od wartości zamówienia netto
5.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
6.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firma MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e – mail zatytułowaną Pysznedelikatesy.pl, Zamówienie nr […] zostało przyjęte., zawierającą  ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
10. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie miasta Białystok
11. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez stronę www.pysznedelikatesy.pl 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
12. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – mail bok@pysznedelikatesy.pl
c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną - tel. 857333811
13. Zamówienia, o których mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
14. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
15. Czas realizacji Zamówienia (liczony od złożenia zamówienia do momentu przekazania paczki firmie kurierskiej) wynosi: 24H.
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 24h, liczone od momentu złożenia zamówienia (za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przelew/transferuj.pl/karta płatnicza). Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, wynoszący 1-2 dni robocze.
16. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
17. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

V PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT)  oraz cenami brutto ( zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu.
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
a) płatność za pobraniem
b) płatność przelewem na na numer konta bankowego:
Bank Millennium: 16 1160 2202 0000 0003 2039 4911 
c) płatność gotówką (przy odbiorze towaru)
d) płatność internetowa za pomocą systemu płatności Tpayj.pl
e) Karta kredytowa/płatnicza
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
7. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

VI ROZLICZENIE NIEDOPŁAT I NADPŁAD


1. Pysznedelikatesy.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, mięso, ryby itp.). W opisie produktu podana jest informacja o tym ,ze produkt jest zmienno wagoway . Podane na stronie pysznedelikatesy.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi, która może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 20% Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT.
2 Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której:
a) opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia pysznedelikatesy.pl do doliczenia powstałej niedopłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty.
b) opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia Pysznedelikatesy.pl do odliczenia powstałej nadpłaty (związanej ze zmienną wagą produktów) od wartości kolejnego zamówienia. Klient może również w każdym czasie żądać zwrotu nadpłaty, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres: bok@pysznedelikatesy.pl - wówczas zostanie ona dokonana zgodnie zgodnie z wybranym sposobem opłaty za pierwotne zamówienie.

VII DOSTAWA

1. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dostawy świadczonej przez pysznedelikatesy.pl.
2. Wybór sposobu dostawy uzależniony jest od bieżącej ilości zamówień
a) dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia

1.Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości zamówienia brutto oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
6. Termin realizacji dostawy (Białystok) - dostawa realizowana jest maksymalnie 1- 2 dni robocze na terenie miasta Białystoki.

7. Koszt wysyłki towarów handlowych na terenie  Miasta Białystoki:
a) przy zamówieniach poniżej 300zł brutto wynosi:
- przesyłka kurierska (przedpłata) – 7,99zł
- przesyłka kurierska (za pobraniem)  - 7,99zł
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
b) przy zamówieniu towarów handlowych powyżej 300 zł brutto wynosi 0,00zł.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://pysznedelikatesy.pl/regulamin
8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) http://pysznedelikatesy/regulamin. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VII REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Firma Multi Brand Group Monika Chomicz odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Sklep internetowy www.pysznedelikatesy.pl nie przyjmuje zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony.

3. Firma Multi Brand Group Monika Chomicz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres magazynu: Firma Multi Brand Group Monika Chomicz, ul. Handlowa 1, 15-399, Białystok z dopiskiem: „Reklamacja pysznedelikatesy”. 
6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
7. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
9. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
10. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
a)    Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: 
(I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/ );
(II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np.http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
(III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/). 
b)    Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
c)     Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
d)    Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR:
ec.europa.eu/consumers/odr.
 
Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
 
e)    Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: bok@pysznedelikatesy.plVIII REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIDCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1.MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Handlowa 1 15-399 Białystok, mailowo pod adres bok@pysznedelikatesypl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym www.pysznedelikatesy.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na  siedzibę firmy MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 27.09.2019r. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel